Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Crypto Coach Nederland is een handelsnaam van Calculatie Bureau Velsen, gevestigd te Hoogwoud onder KvK nr. 69601925.
  (Verder te noemen Crypto Coach Nederland)
 2. Klant: degene met wie Crypto Coach Nederland een overeenkomst is aangegaan of een offerte tekent.
 3. Partijen: Crypto Coach Nederland en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Crypto Coach Nederland.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbieders en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Crypto Coach Nederland zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Aannvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Crypto Coach Nederland zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Crypto Coach Nederland slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Crypto Coach Nederland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Crypto Coach Nederland hanteert voor zijn producten en of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Crypto Coach Nederland  te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten en of diensten of onderdelen daarvan, die Crypto Coach Nederland niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Crypto Coach Nederland een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Crypto Coach Nederland is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Crypto Coach Nederland de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. Crypto Coach Nederland  heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Crypto Coach Nederland prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Crypto Coach Nederland op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betaling en betalingstermijn

 1. De klant dient de betalingen vooraf de levering van het product te hebben voldaan.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Crypto Coach Nederland gerechtigd de dienst of het product per direct te stoppen of te laten retourneren.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Crypto Coach Nederland.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Crypto Coach Nederland zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Crypto Coach Nederland op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Crypto Coach Nederland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs Crypto Coach Nederland te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het geen product of dienst is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of is aangepast en/of,
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft en/of,
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling of,
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen of,
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of,
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen of,
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Admin@cryp-tic.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Crypto Coach Nederland, www.cryp-tic.nl, kan worden gedownload of kan worden ingevuld.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Crypto Coach Nederland, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Crypto Coach Nederland indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Crypto Coach Nederland deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Crypto Coach Nederland heeft geretourneerd.
 7. Lid 1 tot en met 6 uit deze sectie van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de abonnementen op members. Cryp-tic.nl. Bij een dergelijk abonnement is de consument gerechtigd om tot 5 dagen voor de incassodatum zijn abonnement te beëindigen waarna er vervolgens geen betaling meer verschuldigd is en er geen incasso meer zal volgen.

Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Crypto Coach Nederland kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten en of diensten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Crypto Coach Nederland heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Crypto Coach Nederland.
 3. Crypto Coach Nederland is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Crypto Coach Nederland te verrekenen met een vordering op Crypto Coach Nederland.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Crypto Coach Nederland blijft eigenaar van alle geleverde producten en of diensten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Crypto Coach Nederland op grond van wat de met Crypto Coach Nederland gesloten overeenkomst dan ook is, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Crypto Coach Nederland zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Indien Crypto Coach Nederland een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Crypto Coach Nederland het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Crypto Coach Nederland, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten en of diensten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Crypto Coach Nederland het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Crypto Coach Nederland kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Crypto Coach Nederland opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de klant zijn of haar volledige betaling aan Crypto Coach Nederland  heeft voltooid en door Crypto Coach Nederland schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Crypto Coach Nederland niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten en of diensten tijdig kan plaatsvinden.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • zaken van Crypto Coach Nederland die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Crypto Coach Nederland de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten en of diensten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten en of diensten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Crypto Coach Nederland enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten en of diensten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Crypto Coach Nederland  voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Crypto Coach Nederland  heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk dan wel digitaal akkoord en na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Crypto Coach Nederland  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Crypto Coach Nederland  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Crypto Coach Nederland .
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Crypto Coach Nederland  de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Crypto Coach Nederland  redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Crypto Coach Nederland  en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Crypto Coach Nederland  schriftelijk in gebreke stellen.
 4. Lid 2 en 3 uit deze sectie van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de abonnementen op cryp-tic.nl/members. Zoals in de sectie Herroepingsrecht van dit document vermeldt bestaat de mogelijk voor de consument om het abonnement tot 5 dagen voorafgaand aan de nieuwe incassodatum te beëindigen waarna de overeenkomst direct wordt beëindigd.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Lid 1 en 2 uit deze sectie van de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de abonnementen op cryp-tic.nl/members. Zoals in de sectie Herroepingsrecht van dit document vermeldt bestaat de mogelijk voor de consument om het abonnement tot 5 dagen voorafgaand aan de nieuwe incassodatum te beëindigen waarna de overeenkomst direct wordt beëindigd.

Intellectueel eigendom

 1. Crypto Coach Nederland  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crypto Coach Nederland  (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Crypto Coach Nederland  ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Crypto Coach Nederland  waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Crypto Coach Nederland  schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 5. o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 6. o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Crypto Coach Nederland  een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Crypto Coach Nederland  waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Crypto Coach Nederland  tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Crypto Coach Nederland  geleverde producten en of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Crypto Coach Nederland  geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Crypto Coach Nederland  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Crypto Coach Nederland  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Crypto Coach Nederland  in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Crypto Coach Nederland  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Crypto Coach Nederland .
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Crypto Coach Nederland  ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Crypto Coach Nederland  een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Crypto Coach Nederland  verschuldigd zijn.

AansprakelijkheidCrypto Coach Nederland

 1. Crypto Coach Nederland  is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Crypto Coach Nederland  aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Crypto Coach Nederland  is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Crypto Coach Nederland  aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Crypto Coach Nederland  vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Crypto Coach Nederland  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Crypto Coach Nederland  niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Crypto Coach Nederland  in verzuim is.
 3. Crypto Coach Nederland  heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Crypto Coach Nederland  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen of wanneer Crypto Coach Nederland  geen vertrouwen meer heeft in de klant en de onderlinge verbintenis.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Crypto Coach Nederland  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Crypto Coach Nederland  kan worden toegerekend in een van de wil van Crypto Coach Nederland  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Crypto Coach Nederland  kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, cyberaanvallen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Crypto Coach Nederland  1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Crypto Coach Nederland  er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Crypto Coach Nederland  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Crypto Coach Nederland  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Crypto Coach Nederland  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Crypto Coach Nederland .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Crypto Coach Nederland  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Crypto Coach Nederland  is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. (google.nl)

Bekijk ook de privacy-policy

Het laatste nieuws wordt mede mogelijk gemaakt door: Crypto-Insiders.nl


 • Bitcoin koers pump: Deze prijzen houd ik nu in de gaten

  Bitcoin (BTC) schoot dit weekend aardig in waarde omhoog. De positieve impuls vloeide voort uit het feit dat er een deal is bereikt in de Verenigde Staten omtrent het schuldenplafond. Daarbij leek een short squeeze nog een impuls omhoog te veroorzaken. Meestal zijn pumps in het weekend “scam pumps,” maar hoe zit dit nu? In mijn nieuwe

 • Ethereum trekt fors aan in groene markt, deze crypto stijgt zelfs 1.000%

  De crypto markt ziet eindelijk weer een opleving in mei en dat kort voordat de maand eindigt. In de Verenigde Staten werd tijdens het weekend eindelijk een deal gesloten omtrent het schuldenplafond en dat haalde wat angst uit de markt. Op enkele uitzonderingen na kleurt vrijwel de gehele markt groen vandaag en stijgt de totale

 • Ethereum whales accumuleren flink sinds start van het jaar, bullish?

  Eerder deze maand kon je in het Ethereum nieuws lezen dat het aantal ethereum (ETH) whales, ofwel de grootbezitters binnen het ecosysteem, was gedaald na de langverwachte Shapella update op het netwerk. Deze hard fork maakte het onder andere mogelijk voor investeerders om hun gestakete ETH op te nemen uit de staking contracten. Wanneer er

 • Bitcoin lanceert belangrijke update, dit verandert er

  Bitcoin Core versie 25.0 is nu eindelijk beschikbaar op het GitHub platform, een online platform voor softwareprojecten. De langverwachte update markeert een belangrijke mijlpaal voor het Bitcoin (BTC) netwerk en introduceert een aantal nieuwe functies voor de grootste cryptovaluta op de markt. Wat is Bitcoin Core? Bitcoin Core is de software die gebruikt wordt door nodes

 • Bitcoin schiet naar hoogste prijs in 3 weken door schuldenplafond deal

  Bitcoin (BTC) dipte vorige week nog onder $26.000, maar kon de afgelopen dagen sterk herstellen. Bitcoin brak gisteren door de $27.200, gisterenavond door de $27.600 en tikte afgelopen nacht een piek aan van $28.450, de hoogste prijs in drie weken. Vervolgens leek de koers vanochtend support op te zoeken rond $28.000, maar zakt daar op

® Cryp-Tic.nl

%d bloggers liken dit: